povratak
SOLARNA ENERGIJA

Pravila kviza

Pravila nagradnog natječaja (kviza) pod nazivom „Solarni genijalac“

Pravila nagradnog natječaja (kviza) pod nazivom „Solarni genijalac“

ENNA Opskrba d.o.o., OIB: 61700516273, Gospodarska ulica Vukovar 13, Vukovar (dalje u tekstu: Organizator) dana 19.4.2024. donosi sljedeća:

 

Pravila nagradnog natječaja (kviza)

pod nazivom „Solarni genijalac“

 

1. Predmet Pravila

1.1. Organizator organizira nagradni natječaj (kviz) pod nazivom „Solarni genijalac“ (dalje u tekstu: Nagradni kviz) te donosi ova Pravila nagradnog natječaja (kviza) pod nazivom „Solarni genijalac“ (dalje u tekstu: Pravila) kako bi uredio način i uvjete sudjelovanja u Nagradnom kvizu.

1.2. Pravila Nagradnog kviza bit će objavljena za vrijeme trajanja Nagradnog kviza na web stranici Organizatora www.energianaturalis.hr.

1.3. Sudjelovanjem u Nagradnom kvizu svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

1.4. Organizator zadržava pravo izmijeniti ova Pravila, koja će se izmjena objaviti na isti način kao i Pravila.

2. Svrha Nagradnog kviza

Svrha organizacije Nagradnog kviza je promidžba proizvoda i usluga Organizatora.

3. Mjesto i vrijeme trajanja Nagradnog kviza

Nagradni kviz se provodi na Facebook stranici i web stranici Organizatora www.energianaturalis.hr i traje od 19.4.2024. do 17.5.2024. 23:59 sati. Unutar navedenog razdoblja trajanja, Nagradni kviz će se održavati u tjednim krugovima s različitim pitanjima tako da se pitanja mijenjaju svakog petka i traju 7 dana.

4. Uvjeti za sudjelovanje

Pravo sudjelovanja u Nagradnom kvizu imaju svi punoljetni građani s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koji prihvate ova Pravila. Pravo sudjelovanja u Nagradnom kvizu nemaju zaposlenici Organizatora, osobe koje sudjeluju u organizaciji Nagradnog kviza te članovi njihovih užih obitelji.

5. Nagradni kviz

5.1. Nagradnom kvizu pristupa se putem https://www.energianaturalis.hr/zelim-znati/kviz te svaki sudionik može sudjelovati s jednom e-mail adresom samo jednom unutar tjednog kruga Nagradnog kviza. Za potrebe sudjelovanja u Nagradnom kvizu, u obrazac je potrebno unijeti ime i prezime, e-mail adresu te kontakt telefon.

5.2. Nagradni kviz sastoji se od 10 (deset) pitanja koja obrađuju temu solarne energije, a ispod kojih su ponuđena 3 (tri) odgovora, od kojih je samo 1 (jedan) točan. Za osvajanje nagrade, potrebno je odgovoriti točno na najmanje 5 (pet) od 10 (deset) pitanja.

 

 

6. Nagradni fond

6.1. Pobjednici Nagradnog kviza osvajaju popust na solarnu elektranu u iznosu koji ovisi o broju točnih odgovora u Nagradnom kvizu na sljedeći način:

 • popust u iznosu 200 EUR (dvijestotineeura) osvajaju pobjednici koji su točno odgovorili na 5 ili 6 od 10 pitanja,
 • popust u iznosu 250 EUR (dvijestotinepedeseteura) osvajaju pobjednici koji su točno odgovorili na 7 ili 8 od 10 pitanja,
 • popust u iznosu 300 EUR (tristotinaeura) osvajaju pobjednici koji su točno odgovorili na 9 ili 10 od 10 pitanja.

6.2. Organizator će podijeliti utješne nagrade u obliku popusta u iznosu 100,00 EUR (stotinueura) na solarnu elektranu ostalim sudionicima koji su točno odgovorili na najmanje 1 (jedno) od 10 (deset) pitanja.

6.3. Ako je sudionik Nagradnog kviza osvojio nagrade u više krugova Nagradnog kviza, osvojene nagrade (popusti) se ne zbrajaju, već se može iskoristiti samo jedan, najveći iznos osvojenog popusta, uz ispunjenje uvjeta iz članka 8. ovih Pravila.

6.4. Po završetku sudjelovanja u Nagradnom kvizu, sudionici će zaprimiti poruku s potvrdom sudjelovanja u Nagradnom kvizu, brojem točnih odgovora te osvojenim ili neosvojenim nagradama.

7. Objava rezultata

7.1. Organizator će objaviti rezultate Nagradnog kviza, odnosno pobjednike Nagradnog kviza na web stranici www.energianaturalis.hr/pobjednici i to:

 • Prvi krug 26.4.2024.
 • Drugi krug 3.5.2024.
 • Treći krug 10.5.2024.
 • Četvrti krug 17.5.2024.

7.2. Objavljeni rezultati brišu se u roku 48 sati od trenutka objave istih.

8. Preuzimanje nagrade

8.1. Pobjednike koji su osvojili nagradu i ostale sudionike koji su osvojili utješnu nagradu, Organizator će u kratkom roku kontaktirati na kontakt broj koji su naveli prije početka Nagradnog kviza kako bi s istima dogovorili preuzimanje nagrada.

8.2. Kako bi pobjednik ili drugi sudionik koji je osvojio utješnu nagradu mogao preuzeti nagradu, odnosno iskoristiti osvojeni popust na solarnu elektranu, potrebno je da s Organizatorom sklopi Ugovor o kupoprodaji i instalaciji fotonaponskog sustava (dalje u tekstu: Ugovor).

8.3. Uvjeti za sklapanje Ugovora su sljedeći:

 • sklapa se s vlasnikom nekretnine koja se nalazi na području Republike Hrvatske i ima krov na koji se može postaviti solarna elektrana,
 • postoji sva potrebna dokumentacija nekretnine za postavljanje solarne elektrane,
 • nekretnina i krov nekretnine su podobni za postavljanje solarne elektrane te
 • ostali uvjeti propisani važećom regulativom i Ugovorom.

8.4. Ako su kumulativno ispunjeni uvjeti iz prethodnog stavka, Organizator će pobjedniku ili sudioniku koji je osvojio utješnu nagradu pripremiti i poslati mu neobvezujuću ponudu za sklapanje Ugovora. U ponudi i samom Ugovoru će biti iskazan osvojeni popust, odnosno nagrada.

8.5. Osvojena nagrada je prenosiva. Ako pobjednik ili drugi sudionik koji je osvojio utješnu nagradu ne ispunjava uvjete za preuzimanje nagrade, odnosno sklapanje Ugovora, osvojenu nagradu može prenijeti na osobu koja ispunjava uvjete za sklapanje Ugovora te koja pristaje na primjenu ovih Pravila. Prijenos osvojene nagrade moguć je uz izričitu pisanu najavu Organizatoru.

8.6. Ako pobjednik ili sudionik koji je osvojio utješnu nagradu odustane od preuzimanja nagrade ili ne realizira preuzimanje, odnosno ne sklopi Ugovor s Organizatorom u roku od 1 mjeseca od objave rezultata, gubi pravo na nagradu.

8.8. U trenutku preuzimanja nagrade ili pak istekom roka za preuzimanje nagrade iz prethodnog stavka, prestaju sve obveze i odgovornosti Organizatora prema sudioniku.

8.9. Osvojena nagrada se ne može mijenjati za novac, drugu robu ili uslugu.

9. Zaštita osobnih podataka

9.1. Prilikom prijave u Nagradni kviz, Organizator prikuplja sljedeće osobne podatke sudionika:

 • ime i prezime,
 • e-mail adresa,
 • kontakt telefon.

9.2. Podaci iz prethodnog stavka prikupljaju se u svrhu provođenja Nagradnog kviza, kao i radi brže i efikasnije komunikacije sa sudionikom Nagradnog kviza.

9.3. Organizator (voditelj obrade osobnih podataka ENNA Opskrba d.o.o.) se obvezuje obrađivati i štititi osobne podatke sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i drugim primjenjivim propisima.

9.4. Sudionik u Nagradnom kvizu prihvaća Pravila te sudjelujući u Nagradnom kvizu, prihvaća i odobrava obradu osobnih podataka (ime i prezime, kontakt podaci i podaci o nekretnini) u svrhu održavanja i provođenja Nagradnog kviza, kao i realizacije osvojenih nagrada.

9.5. Osobni podaci sudionika pobjednika i ostalih sudionika koji su osvojili utješne nagrade pohranjuju se do ispunjenja svrhe u koju su prikupljeni, odnosno do preuzimanja nagrada ili rješavanja prigovora.

9.6. Sudionik može zatražiti ostvarivanje sljedećih prava:

 • Pravo na pristup podacima i informacijama o obradi podataka, uključujući i kopiju osobnih podataka;
 • Pravo na ispravak podataka;
 • Pravo na brisanje podataka;
 • Pravo na ograničavanje obrade;
 • Pravo na prijenos podataka;
 • Pravo na prigovor (kada se obrada temelji na legitimnom interesu voditelj obrade)

9.7. Osobni podaci sudionika čuvat će se za vrijeme trajanja Nagradnog kviza i rješavanja eventualnih prigovora sudionika.

9.8. Sudionik može u svakom trenutku u svezi obrade svojih podataka, kontaktirati Službenika za zaštitu osobnih podataka na kontakt: dpo@enna.hr.

9.9. Detaljnije informacije o obradi osobnih podataka dostupne su na:

https://www.enna-opskrba.hr/storage/upload/doc_library/Informacije_o_zastiti_osobnih_podataka_142856.pdf

10. Posebne situacije

Organizator može zastati s provođenjem Nagradnog kviza i prekinuti isti, ako ga razlozi tzv. više sile, za koje u trenutku organiziranja Nagradnog kviza nije znao niti je mogao znati, spriječe da Nagradni kviz nastavi sukladno ovim Pravilima.

11. Rješavanje sporova

Za sporove koji ne budu riješeni mirnim putem, nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

12. Stupanje na snagu

Ova Pravila stupaju na snagu s danom objave na web stranici www.energianaturalis.hr dana 19.4.2024. godine.

 

Kontaktirajte nas

Poštovani, Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo isključivo u svrhu povratnog kontakta kako bismo odgovorili na Vaš upit i savjetovali Vas u odabiru usluge. Više informacija o obradi osobnih podataka koje provodi ENNA Opskrba d.o.o. dostupno je na linku.
0800 6622